สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
WATKHEMAPIRATARAM SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

ศิษย์เก่าดีเด่น


นายโชคดี วิหคเหิร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี60

นายอภิเศรษฐ์ บูรณ์ชนะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นนทบุรี

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี60

นายอนุพงษ์ กันพุ่ม

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี59

ว่าที่ ร.ต. วีระศักดิ์ ว่องทรง

ตำแหน่ง : กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี59

ว่าที่ร.ต. พงศ์ศักดิ์ คุ้มไทย

ตำแหน่ง : กรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขมาภิรตาราม

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี59

นายอุดมเดช รัตนเสถียร

ตำแหน่ง :

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี57