สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
WATKHEMAPIRATARAM SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

ค้นหา

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาย/สาขา/แผนก รุ่น ปีที่จบการศึกษา
1 ผศ.ดร. สำเริง ฮินท่าไม้ วิทย์ คณิต 76 2531
2 นางสาว แพรวา สวนวงค์ วิทย์ 2560
3 นางสาว แพร นิตา วิทย์ -
4 นางสาว น้องแพรว นิตา Ep -
5 นาย อาทิตย์ โชติช่วง จีน 2557
6 นาย สัญชัย ท้วมมา สามัญ 84 2537
7 นางสาว ปราณี ทองหยิบ คณิต -ศิลป์ 86 2534
8 นาย กิจจา จิระวิจิตรกุล วิทย์-คณิตฯ อุตสาหกรรม -
9 นาย ศุภกรญ์ชัย โอฬารวิจักษณ์ Dfgbhf 3 2556
10 นาย กันตพัฒน์ พลาดสุ dfsdfsdf -
11 นาย สุนัย โซวจินดา วิทย์ 2518
12 นาย ธีรกานต์ ใจแก้วแดง โครงการวิทย์-คณิต 106 2562
13 นาย สรัญ พ่วงกระแสร์ โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 106 2561
14 นางสาว นภัสกร แก้วเปีย วิทย์-คณิต 106 2561
15 นางสาว ทับทิม พิบูลย์ ห้องโครงการพิเศษวิทย์คณิต 106 2561
16 นาย รัตนชัย แววงาม วิทย์คณิต 93 2548
17 ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ - 1 2562
18 ร้อยตรี อนุชา ทรัพย์สมบูรณ์ วิทย์ 70 2525
19 นาย สัตยา ศรีอ่อน​ วิทย์ 2518
20 นาง พิมพ์พรรณ มาณะพระชัย วิทย์คณิต 69 2523
21 นาย วรรณะ มหากนก - 69 2523
22 นาย บัลลังก์ แก้วปานกัน ศิลป์คำนวณ 67 2521
23 นาย กฤตเมธ ขันสังข์ วิทย์คณิต 105 2560
24 นาย สุรเชษฐ์ ดีอินทร์ - 105 2557
25 นาย นายฐิติพัฒน์ สาสะเดาะห์ ดนตรี 105 2557
26 นาย ศุภโชค สมัคร - 105 2557
27 นาย ณัฐพล กลิ่นเนียม - 105 2557
28 นาย ชาญชัย บุบผาพวง ดนตรี 105 2558
29 นาย ภาณุวัฒน์ ศรีสิริ - 105 2557
30 นาย ภานรินทร์ พูลหอม คอมศิลปะ 105 2560
31 นาย วัลลภ นุตาคม - 105 2557
32 นาย ดำรงศักดิ์ เมชฌสมภพ ศิลปภาษา 2520
33 พันตรี อภิชัย (ชื่อเดิม อภิเชษฐ) ฮินท่าไม้ -ช่างไฟฟ้า 2528
34 นาย ประยุทธ พรหมสุรินทร์ -ช่างยนต์ 2521
35 นาย จินตศักดิ์ สะและสกุล - 2533
36 นาย กังวาน สายสีนวล -อุสาหกรรม 2521
37 นาง ยุพาวรรณ นุ่มบุญนำ (คล้ายชัง) วิทย์ 2516
38 นาย เศรษฐศักย์ เทวะผลิน คณิต-วิทย์ 71 2526
39 ร้อยเอก พงศ์พัตน์ สุขจิตต์ - 2521
40 นาย สถาพส วงศ์ปราณีกุล วิทย์ 69 2523
41 ผศ.ดร. สวัสดิ์ ทองสิน วิทย คณิตย์ พื้นฐานอุตสาหกรรม 2530
42 นาย เฉลิม ศรีดำ - 65 2517
43 นาย เดชดำรงค์ พุฒซ้น วิทย์ คณิต 103 2558
44 นางสาว พลอยไพลิน พรมรักษ์ วิทย์คณิต 103 2558
45 นาย นัฐพงษ์ อัตพล วิทย์-คณิต 103 2558
46 นาย วรนันท์ ไพศาล วิทย์-คณิต 103 2558
47 นาง ปรียารัตน์ เทพบุตร วิทยาศาสตร์ 62 2516
48 นพอ. วิสาข์ ชั้นสถาพรกุล English program 104 2560
49 นางสาว จุฑารัตน์ สิงห์อำพันธุ์ ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส 93 2548
50 นาย จงกฤตย์ เกื้อหนุ - 2531
51 นางสาว ณัฐสรัญ สุจริตประกอบค้า วิทย์-คณิต 97 2552
52 นาย นายหัสดิน ไกรเพ็ชร์ - 2514
53 นางสาว ศิริวรรณ มากปลีก - 2538
54
55 นาย ภูมิทัศ กลิ่นศรีสุข อังกฤษ-ญี่ปุ่น 106 2561
56 นางสาว หทัยทิพย์ คล้ายแย้ม เลขานุการ 2529
57 นาย ก่อกริช แซ่จิว English Program 104 2560
58 นางสาว ปัณณพร ตระกูลจรูญกิจ วิทย์-คณิต 106 2561
59 นาย วุฒิพงษ์ ปาลกะวงศ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 106 2561
60 นาย กิตติคุณ สิริชมพูนุช วิทย์-คณิต 106 2562
61 นางสาว เกศริน แก้วพรม วิทย์คณิต 106 2561
62 นางสาว ศศิกานต์ พานิชวัฒนาเจริญ โครงการพิเศษวิทย์-คณิต 106 2561
63 นาย ธนภัทร วัฒนเสลารัต English Program 104 2556
64 นาย ณัฐชัย ส่งเนียม ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 106 2562
65 นาย พลพล หรินทรานนท์ โครงการพิเศษ 105 2560
66 นางสาว ปราณปรียา โอรสไตรรัตน์ English Program 106 2562
67 นาย ธีรพงศ์ สุขสวัส โครงการคณิตวิทย์ 104 2560
68 นาย ณปวรอนันต์ ปั้นวงษ์ ศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น 105 2561
69 นาย อนุชิต อุ้ยคล้าย อังกฤษ-ญี่ปุ่น 105 2560
70 นาย ศักดิพัฒน์ ท้วมแสง วิทย์-คณิตฯ 105 2560
71 นางสาว อัชฉรา ศฤงคารทวีกุล ศิลป์ญี่ปุ่น 105 2560
72 นางสาว วชิราภรณ์ ภูพวก อังกฤษ-ญี่ปุ่น 105 2561
73 นาย ชุติพนธ์ ชูศรีนาค คณิต-อังกฤษ 107 2563
74 นาย เทิดพงศ์ พิพัฒน์ภานุวิทยา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 104 2559
75 นางสาว ศุภาพิชญ์ บรรลังก์ ศิลป์อังกฤษ-จีน 106 2561
76 นาย ธนวัฒน์ ศิริทัย วิทย์ คณิต 103 2559
77 นางสาว กนกพร สกุลศิษย์ วิทย์-คณิต 103 2558
78 นางสาว หทัยกาญจน์ วงษ์รัศมี วิทย์-คณิต -
79 นาย ณัฐดนัย บุณยรัตพันธุ์ Gifted วิทย์-คณิต 104 2559
80 นางสาว หนึ่งฤทัย อ้นขาว วิทย์-คณิต 103 2558
81 นาย จิรภัทร มะพันธ์ อังกฤษ-จีน 106 -
82 นาย ภูมิพลัง แป้นเอม โครงการภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น 105 2560
83 นางสาว ชลธิชา เกิดมี วิทย์-คณิต 103 2558
84 นาย นนทพัทธ์ อินทปุระ ศิลป์ญี่ปุ่น พุทธ 2562
85 นาย ชวนินทร์ วัฒกีกำธร วิทย์-คณิต 107 2559
86 นางสาว ชฎาพร จันทร์เศียร วิทย์-คณิต 103 2558
87 นางสาว ไปรยา สัยเจริญ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 103 2558
88 นางสาว ณาณิศา ทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 103 2558
89 นาย ชาติชาย นาคเกษม - - 2522
90 นาย กำจร มั่นทอง - 2534
91 นาย พงษ์ศักดิ์ แฝงสมศรี คณิต-วิทย์ 2527
92 นาย พิชิต เกษสังข์ - -
93 นาย ภาณุวัฒน์ ปุณประวัติ สายภาษาจีน 104 2560
94 นางสาว ศิริกาญจน์ วงษ์เสรี (สุขเกตุ) - -
95 นาย รุ่ง คงสมบูรณ์ วิทย 2522 2522
96 นาย นพดล มงคลประเสริฐ -วิทย_คณิต 2526
97 นางสาว เบญญาภา ทองทา - 90 2543
98 นาย อรรณพ สิทธิสุข -ช่างยนต์ -
99 นาย พงษ์ศักดิ์ แฝงสมศรี คณิต-วิทย์ 2528
100 นางสาว นัฐเกล้า เรืองศรี วิทย์-คณิต 100 2556
101 นาง ชนุต​ตมา​ ธีระกำแหง - 100 2558
102 นาย ยุทธนา ระย้าแก้ว วิทย์-คณิต 88 2544
103 นาย สุรเวช ดีมาก - 2514
104 นาย ณรงศักดิ์ ศุนวัต วิทยาศาสตร์ 2513
105 นาย ดนัย ทองสิน วิทย์-คณิต 38 2538
106 นาย ดนัย ทองสิน วิทย์-คณิต 38 2538
107 นาย ดนัย ทองสิน วิทย์-คณิต 38 2538
108 นาย ดนัย ทองสิน วิทย์-คณิต 38 2538
109 นาย ดนัย ทองสิน วิทย์-คณิต 38 2538
110 นาย สุชาติ วงศ์อัสสไพบูลย์ - 2517
111 นาย วิชัย สุภาพร วิทย์ คณิต 2537
112 นาย เกรียงไกร รื่นเสือ วิทย์ คณิต 88 2544
113 นาย จิรศักดิ์ กุมภานนท์ วิทย์-คณิต 2538
114 นาย ตราภูมิ โภคะละ /16 105 2557
115 นาย ตราภูมิ โภคะละ /16 105 2557
116 นาย เอกราช ลันขุนทด - -
117 นาย ปณิธาน เปรมฤทัย -ไม่มี -
118 นาย สรรเสริญ จิตต์ระวัง วิทย์ 67 2520
119 นาย กิติคุณ ร่มโพธิ์ศรี - 93 -
120 นาย วีรเดช ชาติทอง ศิลป์คำนวณ 89 -
121 นาวาอากาศโท สรรเพชญ ชัยจินดา - 2526
122 นาย กฤตภัค บุญญาหาร คอม/ศิลป์ 105 2560
123 นาย พินิจ ประเสริฐสม ศิลป์ภาษา 2521 2525
124 นาย สุรศักดิ์ ปาณิกบุตร วิทย์ 2523